Specjaliści od Sprawdź nas!

Regulamin szkoleń komputerowych

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach komputerowych

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Szkolenia dla osób fizycznych jak i firm, zwane w dalszej części Regulaminu szkoleniem, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Comp-Web Studio, zwane w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
 2. Organizatorem Szkolenia jest FHU Comp-Web Studio Matuesz Muniga, 33-122 Wierzchosławice 95, NIP: 873-298-76-71.
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników.
 4. Uczestnikiem jest osoba zgłoszona przez formularz zgłoszeniowy on-line lub w siedzibie firmy.
 5. Uczestnictwo w Szkoleniu jest płatne.
 6. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie zgodnie z ofertą i zapewnić Uczestnikom materiały szkoleniowe.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych (zdarzenie noszące cechy siły wyższej, choroba prelegenta, jak również w przypadku liczby zgłoszeń mniejszej niż 30 Uczestników.) W przypadku odwołania Szkolenia, Organizator zaproponuje w ciągu tygodnia inny termin realizacji jego realizacji.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programów szkoleniowych oraz do zmiany osoby prelegenta w każdym czasie.
 9. Oficjalny formularz zgłoszeniowy znajduje na stronie https://compwebstudio.pl/ .

Rozdział II

Uczestnictwo w Szkoleniu

§1

 1. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie oraz przesłanie formularza zgłoszenia.
 2. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę jego wpływu do skrzynki e- mailowej Organizatora lub osobiste zapisy we firmie.
 3. O przystąpieniu do szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Szkolenia będą się odbywały w grupach 5-6 osobowych.
 5. W przypadku szkoleń online grupa może być nawet do 30 osób.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucania zgłoszeń po wyczerpaniu wolnych miejsc lub zapisaniu na kolejną turę szkoleń z danej tematyki.
 7. Zgłoszenie na szkolenie jest wiążącą umową oraz jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków przez Uczestnika.

Rozdział III

Płatności za Szkolenie

§1

 1. Udział w szkoleniach jest płatny gotówką lub przelewem na konto Organizatora najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem kursu.

 2. Koszt jednego szkolenia to 369zł z VAT od jednego uczestnika.

 3. Za udział w szkoleniu Uczestnik otrzymuje paragon fiskalny a na życzenie fakturę VAT (lecz ten fakt należy zgłosić wcześniej).

 4. Do kursu może przystąpić tylko i wyłączone osoba, która uregulowała płatność za kurs w całej kwocie.

   

Rozdział IV

Rezygnacja z udziału w Szkoleniu

§1

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Szkoleniu powinna być dokonana w formie elektronicznej na adres mailowy Organizatora w okresie nie krótszym niż dwa dni przed planowanym Szkoleniem.
 2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Szkoleniu gdy Organizator nie otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w okresie krótszym niż dwa dni przed planowanym terminem szkolenia.
 3. Zmiana Uczestnika szkolenia przez Zgłaszającego powinna nastąpić po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do Organizatora.
 4. Uczestnik może domagać się zwrotu wpłaty za kurs o ile rezygnacja została złożona poprzez e-mail lub na piśmie i maksymalnie 3 dni przed rozpoczętym kursem.
 5. W przypadku rezygnacji w trakcie kursu Organizator oblicza kwotę należną do zwrotu Uczestnikowi i zwróci je na konto bankowe Uczestnika w ciągu 7 dni.

ROZDZIAŁ V

Uwagi organizacyjne

§1

Techniczna strona szkolenia

 1. Na co najmniej 20 minut przed wyznaczoną godziną szkolenia pracownik Organizatora pozostaje do dyspozycji Uczestników w celu: weryfikacji listy obecności oraz wydania materiałów szkoleniowych.
 2. Organizator poinformuje o dokładnej dacie uczestników szkoleń najpóźniej tydzień przed jego planowanym terminie.

§2

Prawa i obowiązki uczestnika w ramach szkolenia

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z roku 1997, nr 133, poz. 883), Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu organizowania i realizacji szkoleń.
 2. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji zadań związanych z obsługą szkolenia i informowania o ofercie, przez FHU Comp-Web Studio Mateusz Muniga z siedzibą w Wierzchosławice 95, 33-122 Wierzchosławice. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

§3

Obowiązki obowiązujący w czasie pandemii covid – 19

 1. Uczestnik Szkolenia ma obowiązek poinformować o złym stanie zdrowia, oraz o podejrzeniu zakażaniem Organizatora.
 2. Organizator w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u któregoś z Uczestników lub osób je prowadzących, zobowiązany jest przekazać listę Uczestników Szkolenia odpowiednim pracownikom Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 3. Wyposażenie oraz sprzęt wykorzystywany podczas zajęć będzie po każdych zajęciach czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
 4. Odległości pomiędzy stanowiskami dla Uczestników wynoszą 1,5 m (1 Uczestnik – 1 stolik).
 5. Przy wejściu na teren sali szkoleniowej Uczestnik ma obowiązek korzystania z płynu dezynfekującego do rąk, który zapewnia Organizator.
 6. Organizator przed przystąpieniem do Szkolenia zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37,5 stopni, Organizator może odmówić Uczestnikowi uczestnictwa w Szkoleniu.
 7. Uczestnik zajęć do momentu zajęcia przeznaczonego dla niego miejsca zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa (np. maseczką lub przyłbicą ochronną).

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§1

 1. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej https://compwebstudio.pl/.
 2. Wszelkie spory mogące wynikną z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu będą rozstrzygane przez
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Szkolenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostaną zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia.
 6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej https://compwebstudio.pl/.
 8. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej pod adresem: https://compwebstudio.pl/.