Specjaliści od Sprawdź nas!

Regulamin hostingu CWS

§1 Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa zasady zakładania i użytkowania kont hostingowych oraz wszelkich innych usług na serwerach należących do Comp-Web Studio abonentom w zamian za wnoszone przez nich opłaty.
 2. Dokonanie opłaty abonamentowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.
 3. Comp-Web Studio zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje wszystkich swoich Klientów drogą mailową.
 4. Konto hostingowe dla baz danych to usługa, polegająca na oddaniu do dyspozycji:
  1. określonej objętości dysku twardego, na której można przechowywać bazy danych
  2. określonej ilości pamięci RAM
  3. potrzebnej ilości procesorów
 5. Konto hostingowe www to usługa polegająca na oddaniu do dyspozycji określonej objętości dysku twardego, na której można przechowywać pliki tworzące treść stron internetowych oraz skrzynek pocztowych.

§2 Cennik

 1. Poniższy cennik obowiązuje do momentu opublikowania nowego wraz z regulaminem.
 2. Cennik hostingu dla systemów CMS utrzymywanych wraz z poczta email na serwerze cws24.net.pl

CWS 20GB HDD

210zł netto /rok
 • Powierzchnia - 20GB
 • Max 6 konta e-mail
 • 4 bazy danych SQL
 • Nielimitowany transfer
 • 6 rdzenie i nawet 32GB RAM

CWS 30GB HDD

240zł netto /rok
 • Powierzchnia - 30GB
 • Max 9 konta e-mail
 • 6 bazy danych SQL
 • Nielimitowany transfer
 • 8 rdzenie i nawet 32GB RAM

§3 Zobowiązania Comp-Web Studio

 1. Konta hostingowe Comp-Web Studio są dostępne dla Abonentów przez całą dobę. Comp-Web Studio zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami, klęskami żywiołowymi.
 2. W przypadku konieczności odłączenia części usług Comp-Web Studio zobowiązuje się do poinformowania o tym Abonentów z wyprzedzeniem.
 3. Za brak dostępu do konta hostingowego z winy Comp-Web Studio trwającego powyżej 48h Comp-Web Studio zobowiązuje się do zwrotu stawki za okres braku dostępu do usługi.
 4. Comp-Web Studio nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty Abonentów powstałe w wyniku:
  1. przerwania połączenia niezawinione przez Comp-Web Studio,
  2. kataklizmów i działania czynników i/lub osób trzecich,
  3. nieprawidłowego użytkowania kont hostingowych,
  4. awarii sprzętu lub oprogramowania, której Comp-Web Studio nie mogło nie mogła zapobiec i na powstanie której nie miał wpływu,
  5. uzyskania dostępu do konta Abonenta przez niepowołane osoby,
  6. działanie wirusa komputerowego,
  7. podania niepełnych lub nieprawdziwych informacji przy aktywacji usług.
 5. Comp-Web Studio nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały znajdujące się na koncie Abonenta.
 6. Aktywacja usługi następuje w ciągu 48 godzin od okazania dowodu wpłaty lub w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie.
 7. Comp-Web Studio nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Abonenta, a jego ewentualna odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do wysokości Opłaty abonamentowej uiszczonej przez Abonenta.

§4 Odpowiedzialność

 1. Comp-Web Studio zabrania przechowywania na koncie hostingowym Abonenta informacji zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym oraz zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznane powszechnie za naganne moralnie.
 2. W szczególnych przypadkach, w których działanie programów Abonenta spowoduje nadmierne obciążenie serwera co spowoduje pogorszenie usług świadczonych innym Abonentom, Comp-Web Studio zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń przepustowości na konto Abonenta lub tez blokady całego konta. O ograniczeniu Abonent zostanie powiadomiony wiadomością e-mail wysłaną na adres podany przez niego w umowie, gdzie otrzyma opis ograniczeń wraz z uzasadnieniem poczynionych kroków.
 3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Comp-Web Studio – nie będzie ona mogła skontaktować się z Abonentem ze względu na nieprawidłowy adres email, przekroczenie przez niego dopuszczalnego rozmiaru skrzynki pocztowej, itp, a opłaty nie zostaną uiszczone terminowo Comp-Web Studio zastrzega sobie możliwość wyłączenia usługi hostingowej w ciągu 10 dni od daty jej wygaśnięcia.
 4. Comp-Web Studio nie zezwala na uruchamianie na swoich serwerach oprogramowania Publiker, SEO Adder, esCat, OmniAdd, oprogramowania do gier online oraz oprogramowania o podobnym charakterze, które masowo dodaje automatyczne treści do innych witryn internetowych.