Specjaliści od Sprawdź nas!

Regulamin serwisu komputerowego

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad oraz warunków świadczenia usług komputerowych i naprawczych przez firmę Comp-Web Studio Mateusz Muniga z siedzibą w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 95 (zwaną dalej Comp-Web Studio).
 2. Serwis komputerowy Comp-Web Studio wykonuje usługi dla osób prywatnych oraz firm (zwanych dalej Klientami).
 3. Comp-Web Studio jest czynnym płatnikiem podatku VAT, a wszystkie podane kwoty są ostateczną ceną prezentowanych usług (kwoty brutto).
 4. Klient traktowany jest przez Comp-Web Studio jako wyłączny właściciel dostarczonego sprzętu, na zasadzie z art. 339 w zw. z art. 341 Kodeksu cywilnego, chyba że Klient wyraźnie oświadczy, że nie jest właścicielem sprzętu.
 5. W chwili przyjęcia urządzenia zostaje wystawione pisemne przyjęcie do serwisu. Zgłoszenie wprowadzane jest do systemu przez pracownika Comp-Web Studio z indywidualnym numerem RMA . Otrzymuje je osoba oddająca sprzęt do serwisu. Oryginał tego zgłoszenia jest jedyną podstawą do wydania sprzętu z serwisu.
 6. Serwis Comp-Web Studio nie odpowiada za ewentualne skutki, które wynikną ze zgubienia lub zniszczenia druku zgłoszenia przez Klienta. Jednak w tym przypadku istnieją alternatywne metody wydania sprzętu.
 7. Pracownik przyjmujący sprzęt do serwisu Comp-Web Studio dokonuje sprawdzenia sprzętu przyjętego w obecności klienta. Naprawa urządzenia jest wykonywana tylko pod kątem usterki jaka została zgłoszona serwisantowi. W przypadku wykrycia dodatkowych usterek serwis informuje klienta stosowną diagnozą w formie: telefonicznej lub email. Dodatkowo klient może otrzymać wycenę kosztów serwisowych na podany numer telefonu komórkowego lub adres e-mail.
 8. Serwis komputerów nie odpowiada za utratę danych która może wystąpić podczas wykonywania naprawy. Klient może poinformować pracownika Comp-Web Studio w czasie przyjmowania zgłoszenia o wrażliwych danych znajdujących się na nośnikach jednak Comp-Web Studio nie ponosi odpowiedzialności za dane oraz oprogramowanie i następstwa związane z ich utratą oraz za wady ukryte i fizyczne dostarczonego nośnika danych i / lub sprzętu komputerowego (np. uszkodzona struktura dysku, czynniki zewnętrzne mający wpływ na spójność danych).
 9. Rezygnując z naprawy Klient pokrywa koszty przeprowadzenia diagnozy sprzętu komputerowego w wysokości 50 zł z VAT. W przypadku wykonania naprawy, na którą zgodę wyraża każdorazowo Klient, przez serwis wyżej wymienioną opłatą Klient nie będzie obciążony. Koszt ekspertyzy pisemnej wykonanej przez serwis komputerowy jest wyceniany od 30 zł.
 10.  W przypadku gdy oddany do serwisu sprzęt jest naruszony (np. wcześniejsze naprawy serwisowe, ślady zalania i korozji, ślady upadku, samodzielne próby naprawy lub jakakolwiek inna ingerencja lub naruszenie konstrukcji) Comp-Web Studio zastrzega sobie prawo do doliczenia dodatkowych opłat bądź też zmiany warunków, wydłużenia lub odmówienia naprawy (po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego) – w przypadku odmowy naprawy przez jedną ze stron, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów diagnozy.
 11. Comp-Web Studio informuje, iż sprawność użytkowa oraz stan wizualny sprzętu dostarczonego do naprawy może ulec pogorszeniu w wyniku wykonywanych czynności diagnostycznych i napraw (np. ukryte pęknięcia obudowy ujawniające się dopiero w trakcie naprawy, przetarte przewody, tasiemki itp.), co wynika z wad ukrytych, ujawniających się dopiero w momencie podejmowania ww. czynności. Comp-Web Studio nie ma na to wpływu i nie ponosi za to odpowiedzialności, a ewentualne koszty naprawy tych wad pokrywa Zamawiający.
 12.  Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną za posiadane nielicencjonowane oprogramowanie oraz wszelkie dane przekazane łącznie ze sprzętem komputerowym wraz z dołączonymi nośnikami.
 13.  Klient oświadcza, że jest świadomy, iż każda ingerencja w sprzęt komputerowy (z wykluczeniem instalacji systemów i oprogramowania) lub diagnoza może spowodować utratę gwarancji producenta jeśli taką jeszcze posiada.
 14.  Comp-Web Studio zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania usług naprawczych z powodu niedostępności na rynku odpowiednich części zamiennych lub też innych przyczyn niezależnych od serwisu Comp-Web Studio.
 15.  Serwis komputerów Comp-Web Studio udziela 3 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę komputerową oraz wymienione części zamienne (używane), w przypadku nowych podzespołów sprzedawanych w serwisie Comp-Web Studio jest to gwarancja conajmniej 12 miesięczna.
 16. W przypadku nieodebrania sprzętu w terminie 30 dni od daty poinformowania Klienta o możliwości odbioru sprzętu, naliczana jest opłata magazynowa w wysokości 2 zł. brutto dziennie, którą musi pokryć Zamawiający. Opłata jest naliczana również wskutek braku możliwości poinformowania Zamawiającego o możliwości odbioru, wynikającej z jego winy (np. podany zły nr telefonu, bądź nieodbieranie telefonu, brak kontaktu mailowego itp.).
 17.  Sprzęt pozostawiony w serwisie komputerowym powinien być odebrany przez Klienta w ciągu 4 miesięcy od momentu o poinformowaniu o zakończonej naprawie lub braku możliwości naprawy. Sprzęt nie odebrany w tym czasie z serwisu ulega likwidacji lub utylizacji.
 18.  Warunkiem uznania reklamacji przez serwis jest dostarczenie oryginału otrzymanej gwarancji lub dowodu sprzedaży oraz nienaruszone naklejki lub plomby serwisowe z serwisowanych urządzeń. Usunięcie lub uszkodzenie plomb serwisowych powoduje utratę gwarancji.
 19.  Serwis komputerowy zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin sprzętu bez obecności klienta. Mowa tu o skomplikowanym procesie rozbierania urządzeń w celu ich diagnozy a usterki nie są widoczne na zewnątrz.
 20.  Comp-Web Studio gwarantuje sprawne wykonanie usług wymienionych w potwierdzeniu wydania sprzętu z serwisu, które otrzymuje klient w formie pisemnej.
 
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O WARUNKACH GWARANCJI PO SERWISIE SPRZĘTU.

Gwarancja i wszelkie informacje o niej!
 1. Gwarancją nie są objęte:
  – uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne oraz wywołane nimi skutki,
  – uszkodzenia powstałe na skutek napraw, przeróbek dokonywanych przez Klienta, niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją użytkowania sprzętu, dokonywania przełączeń kabli pod napięciem,
  – uszkodzenia wynikłe z przyczyn losowych (zalanie, pożar, powódź itp.),
  – materiały eksploatacyjne (a także ich wymiana), kable podłączeniowe,
  – konserwacja przewidziana w instrukcji obsługi sprzętu, zabrudzenia,
  – instalacja i konfiguracja oprogramowania.
 1. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie zakres wykonywanych usług naprawczych oraz elementy użyte do danej naprawy. Nie obejmuje innych usterek powstałych w trakcie trwania okresu gwarancyjnego na daną usługę lub element.
 2. W przypadku naruszenia plomb gwarancyjnych, serwis zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji reklamacji.
 3. Comp-Web Studio zastrzega sobie od 5 do 21 dni roboczych na realizację reklamacji. Czas realizacji reklamacji naliczany jest od dnia dostarczenia sprzętu do naszego serwisu, lub w przypadku wysyłki – w następnym dniu roboczym po jej nadaniu.
 4. Okres gwarancji przedłuża się odpowiednio o czas naprawy gwarancyjnej.

GWARANCJE JAKICH UDZIELA NASZ SERWIS KOMPUTEROWY:

 • Na każdą usługę udzielamy: 3-miesięcznej gwarancji.
 • Na sprzęt używany gwarancja wynosi 3 -6 miesięcy.
 • Na sprzęt nowy udzielamy gwarancji 12 – 36 miesięcy.